ျပန္လာခ်ိန္

>>>Download

(ေျခဆင္း)
ျပန္လာခ်ိန္နီး၍ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကရန္
ကုိယ္ေတာ္ဘုရား ၾကြလာေတာ့မည္

VERSE 1
ေရေျမေန ၾကယ္လေတြ နကၡတ္တာယာတစ္ခြင္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဖန္ဆင္းျခင္းေတြ႕ျမင္
ေျမေပၚမွာ သက္ရွင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ
ၾကြလာမည္ အေၾကာင္းတရားအမွန္ပင္
ေလာကီမႈပင္ေရးရာ ႐ႈပ္ေထြးေနစဥ္ခ်ိန္ခါ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ အမွန္ၾကြလာမည္ကုိ
ဆင္ျခင္၍ စဥ္းစား သိရွိဖုိ႔ရန္
ထံေတာ္သုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ အသက္ရွင္

CHORUS
ထုိအခ်ိန္ခါတြင္ မုိးခ်ဳန္းသံႏွင့္
ေၾကာက္ဖြယ္ လွ်ပ္စစ္ လ်က္၍
ပင္လယ္ျပင္တစ္ျပင္လံုးသည္ ဟုန္းဟုန္းေၾကြျမည္ေသာ္လည္း
သင္တုိ႔သည္ မေၾကာက္ၾကရေပ
ျပန္လာခ်ိန္နီး၍ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကရန္
ကုိယ္ေတာ္ေတာ္ဘုရား ၾကြလာမူမည္

VERSE 2
ႏုိင္ငံတကာတုိ႔တြင္ ဒုကၡခံ၍ ဆင္းရဲ
ညႇင္းဆဲျခင္း ရန္ဘက္ျပဳျခင္းႏွင့္
ေဖာက္ျပန္ေရြ႕ေလ်ာ့၍ မုန္းတီးၾကမည္
ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္သူ အဆံုးထိတုိင္ေအာင္တည္ၾကည္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ကယ္မေတာ္မူမည္
လူသတၱ၀ါတုိင္းအတြက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ
ေမွာင္မုိက္ျခင္း ေရာက္လုနီးၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.