ခုႏွစ္ေတြသက္ေသတည္

>>>Download

VERSE 1
ေ၀ဟင္ယံေပၚမွာ ျဖတ္သန္းကာ ေတာေတာင္ေတြကုိ ေက်ာ္ျဖတ္သြား
သိမ္ငယ္မႈနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ အပယ္ခံဘ၀ေတြအတြက္
စာနာပါ ထုိလူ အငယ္ဆံုးသူ ၀ိညာဥ္ေတြကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားျမတ္ အလုိရွိခဲ့ၿပီ ကမၻာဆံုးအထိ သက္ေသတည္စုိ႔

CHORUS
ဒုိ႔အနာဂတ္ေတြ လွပေစဖုိ႔ အလင္းသက္ေသတည္ၾကစုိ႔ေလ
မ်ဳိးဆက္ေလးေတြ အစြမ္းေတြရွိဖုိ႔ ကူညီကာ လက္ကမ္းႀကိဳ
ေရွးလူေဟာင္းေတြ ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္း ဆက္ေလွ်ာက္မယ္ ယံုၾကည္ရင္း
ကုိယ္စီ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားနဲ႔ အလုိေတာ္၀န္ခံျခင္းရဲ႕လမ္းထက္မွာ
တူညီေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြနဲ႔ အတူေလွ်ာက္လွမ္းမည္
ခုႏွစ္ေတြ သက္ေသတည္

VERSE 2
ေရျပင္ေတြေပၚမွာေလွ်ာက္လွမ္းကာ ေတာင္စဥ္ေတြကုိ ေက်ာ္ျဖတ္သြား
၀ိညာဥ္အလင္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အသက္ေရကုိ ဆာငတ္သူေတြ
ကူညီပါ ထုိသူ အျပစ္သားလူ ဘ၀တူေတြကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားျမတ္ ေစခုိင္းထားခဲ့ ကမၻာဆံုးထိ သက္ေသတည္စုိ႔

BRIDGE
သခင့္ရဲ႕အမႈေတာ္အတြက္ အခ်ိန္ေတြရွိတုန္းမွာ
ကယ္တင္ရွင္သတင္းေကာင္းကုိ ျဖန္႔ေ၀ကာပင္ ေၾကျငာစုိ႔ေလ
ကယ္တင္ျခင္းသည္ လူသားတုိင္းအတြက္ ေရွ႕ေတာ္၀င္ခြင့္ေပးေန
နာခံမႈဇာတိျဖင့္ ထုိေသျခင္းမွ ခႏၶာကုိယ္ ရွင္ျပန္၍ ထေျမာက္ေစၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.