အခ်င္းစာတန္ ငါ့ေနာက္သုိ႔ဆုတ္ေလာ့

>>>Download

VERSE 1
  Gbm              B              D                 Gbm
မုသားရဲ႕အရွင္ အခ်င္းစာတန္ ရန္သူေတာ္ႀကီး ေျပာသမွ်ေတြ
   D              E              A
မယံုဘူးေဟ့ အမွားအယြင္းေတြ
      Gbm         B                 D                    Gbm
မင္းေျပာခဲ့တယ္ ငါ့လုိေကာင္ မလိမၼာႏုိင္ေၾကာင္း မေျပာင္းလဲေၾကာင္း
   D             E             A
Born again မျဖစ္ေၾကာင္းကုိ
 D                      E     Gbm
မင္းေကာင္းေကာင္း ငါ့ကုိ ညာတယ္
 D                      E     Gbm
မင္းေကာင္းေကာင္း ငါ့ကုိ ညာတယ္

CHORUS
   Gbm
အခ်င္းစာတန္ ငါ့ေနာက္သုိ႔ဆုတ္ေလာ့
အခ်င္းစာတန္ ငါ့ေနာက္သုိ႔ဆုတ္ေလာ့
D               Db7                Db7          Gbm
မုသားရဲ႕အဖ လူလိမ္လူညာ / လူလိမ္လူညာႀကီး

Verse 2
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ မထေျမာက္ဘူး လူဟာေသလည္း ငရဲမေရာက္ဘူး
မယံုဘူးေဟ့ အမွားအယြင္းေတြ
တစ္ႏွစ္အတြင္းပဲ ေနာက္ျပန္လဲက် အရင္လုိဘ၀ထဲ လမ္းလြဲမယ္
အထင္ေသးၿပီး မင္းေျပာတယ္
မင္းေကာင္းေကာင္း ငါ့ကုိ ညာတယ္
မင္းေကာင္းေကာင္း ငါ့ကုိ ညာတယ္

Verse 3
ငါ့အသက္နဲ႔ ငါ့ကုိယ္ကုိ ကုိယ္ေတာ္အုပ္စုိးသြားခဲ့ၿပီ
အသင္ ထိပါးလုိ႔မရေတာ့ၿပီ
အသက္ထက္ဆံုး မျငင္းပယ္ဘဲ အလုိေတာ္ကုိပဲ လုိက္ေလွ်ာက္မယ္
ငါဟာ ဘုရားရဲ႕သားျဖစ္တယ္
မင္းေကာင္းေကာင္း ငါ့ကုိ ညာတယ္
မင္းေကာင္းေကာင္း ငါ့ကုိ ညာတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.