လွ်ံလ်က္ရွိသာခြက္ဖလား


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ေရႊေငြရတနာေတြ မပုိင္ဆုိင္ေနပါေသာ္လည္းေလ
ေက်းဇူးတရားမ်ား ျပည့္၀ေနခဲ့ေပ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ အေဖာ္မကုန္ေမတၱာ လူေတြေပၚမွာ ပုိလွ်ံခဲ့တာ
ဒါေတြအားလံုး ဘုရားျမတ္ ေက်းဇူးေတာ္ပဲေလ

VERSE 2
ေနစရာထုိင္စရာေတြ ဇိမ္ခံအေျခြအရံ အေဖာ္အသင္းေတြ
အမ်ားနည္း တစ္တန္းတည္းမရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ၾကြယ္၀ျခင္းေတြ အရာခပ္သိမ္းအတြက္ စံုလင္လုိ႔ေန
ဒါေတြအားလံုး ဘုရားျမတ္ ေက်းဇူးေတာ္ပဲေလ

CHORUS
ဘယ္အေျခအေနမဆုိ ေက်းဇူးတရားေတြ
ျပည့္လုိ႔လွ်ံေအာင္ ေကာင္းျမတ္ေနတာ
ေသခ်ာေရတြက္ စဥ္းစားၾကည့္ရင္
အဆင္မေျပစရာေတြ ဒုကၡ ျပႆနာ အေ၀းဆံုးေရာက္သြားမွာ
ေက်းဇူးတရားေတြအတြက္ ခ်ီးမြမ္းပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.