ျငင္းေနမွာလား

>>>Download

VERSE 1
ကမၻာႀကီးထဲ ေမြးဖြားခဲ့ လူတုိင္းအတြက္
ဘုရားေပးတဲ့ ေမတၱာေတြရယ္
အယူသီးျခင္းနဲ႔ မွားယြင္းမႈ ေမွာင္မုိက္ထဲ
႐ုန္းထြက္မရ ေနခဲ့မိသူရယ္

VERSE 2
ေနရာတုိင္းနဲ႔ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ဒီခရီးထဲ
ႏြမ္းလ်လုိ႔ ပင္ပန္းေနသူရယ္
အျပစ္အတြင္းထဲ နစ္မြန္းတဲ့လူသားပဲ
ျဖစ္ရေပါ့ မုိက္မဲျခင္းေၾကာင့္ရယ္

CHORUS
သင့္ရဲ႕အျပစ္ေတြကုိ ျဖဴေစခဲ့ၿပီ
အေသြးသြန္းသူ ေယ႐ႈေၾကာင့္ေလ
၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖြရွာေပးခဲ့သူ
အဖဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းအသက္ရွင္

VERSE 3
ကုိယ္စြမ္းသေလာက္ ေပးဆပ္ဖုိ႔လုိေနၿပီ
ဘုရားအတြက္ဆုိ ျငင္းေနမွာလား
ကုိယ္ေတာ္အတြက္ ဆက္ကပ္လုိ႔ေနမယ္ဆုိ
ေဖးမလုိ႔ သူအၿမဲ လမ္းျပမည္

BRIDE
ႏွိမ့္ခ်ျခင္းအသက္တာကုိ ပုိင္ဆုိင္ေစသူ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံအျပစ္ေတြ ၀န္ခံရင္းနဲ႔
ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိတဲ့ သူ႕ေမတၱာပဲ
ထာ၀ရအစဥ္ တည္ေနမယ္