တည္ေနမည့္ကတိေတာ္

>>>Download

VERSE 1
ထားခဲ့တဲ့ သူ႕ကတိေတာ္မ်ား မိန္႔ျမြက္ခဲ့ သူ႕စကားသံမ်ား
သြားမယ့္ တုိ႔မနက္ျဖန္မ်ား ပူပင္စရာ တကယ္မလုိေတာ့ဘူး

VERSE 2
၀မ္းေျမာက္ျခင္း ၿပီးျပည့္စံုဖုိ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ပုိ႔ေဆာင္လုိ႔ေနတယ္
၀မ္းနည္းျခင္း ညည္းတြားသံမ်ား စာနာသူ သခင္ထံေတာ္ပါး

CHORUS
တည္ေနမယ့္ သူ႕ရဲ႕ ကတိေတာ္မ်ား
ယံုၾကည္ပါ သူ႕ရဲ႕ သစၥာတရား
အထံေတာ္မွာ ျပင္ဆင္ပါ စိတ္ႏွလံုး
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ထြန္းလင္းႏုိင္မည္
အစဥ္ ကုိးစား အသက္ရွင္ပါ

VERSE 3
စိမ္းလန္းေသာ က်က္စားရာအရပ္ ေစာင့္ထိန္းလုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေနမွာ
လမ္းလြဲဖုိ႔ အခြင့္မေပးပါဘူး ၾကင္နာစြာ သူအစဥ္ေစာင္မ

(တည္ေစမည္ သူ႕ကတိ မိန္႔ျမြက္ခဲ့ သူ႕စကား
 သြားရမယ့္ ထုိမနက္ျဖန္
 ၀မ္းေျမာက္ျခင္း စံုလင္ဖုိ႔ ေတာင္းေလွ်ာက္ၾက အလုိေတာ္ႏွင့္
 ညည္းတြားျခင္း မလုိေတာ့ပါ)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.