တံခါး၀ေရာက္လာၿပီ

>>>Download

VERSE 1
ေနမင္းရဲ႕အလင္း မုိက္ေမွာင္လာကာ
ေငြလမင္းသည္လည္း အေရာင္ကုိ မေပး
တန္ခုိးေကာင္းကင္ တုန္လႈပ္ ၾကယ္ေတြေၾကြရင္
ေကာင္းကင္ယံ လူသားနိမိတ္ ထင္ရွား

VERSE 2
လူမ်ဳိးတုိ႔သည္လည္း လႈပ္ရွားလာကာ
ရန္ၿငိဳးအေပါင္းေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ
တံပုိးမႈတ္၍ လာမည္ ထုိအခ်ိန္မွာ
မုိးတိမ္ကုိ စီးရင္း ၾကြလာမည္

CHORUS
ေျမႀကီးႏွင့္ေကာင္းကင္ မတည္ေသာ္လည္း
သူ႕စကား အစဥ္တည္လိမ့္မည္
အုိ ယံုၾကည္သူအေပါင္း ကုိယ္ေတာ္ထံပါး
ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းအခ်ိန္ ေန႔ရက္မွာ

VERSE 3
အခ်ိန္နာရီတုိင္း ျပင္ဆင္ေနပါ
ခရစ္ေတာ္ ေယ႐ႈ တဖန္ ျပန္လာလိမ့္မည္
အသင့္ေစာင့္လ်က္ေနေလာ့ အုိ လူသား
တံခါး၀တုိင္ေအာင္ အနီးသုိ႔ ေရာက္လာၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.