ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေမွာင္မုိက္ေသာ
ငါ၏ လမ္းခရီး လင္းေစၿပီ
အစဥ္မွန္ကန္ေသာလမ္း ၫႊန္ျပပုိ႔ေဆာင္ေနဆဲပင္
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ထိေတြ႕ဖုိ႔ ေန႔စဥ္ သြန္သင္လ်က္ေန
ဘ၀ရဲ႕ဒဏ္ေတြ ရင့္က်က္လုိ႔လာေစရန္

VERSE 2
လႈိင္းတံပုိးဒဏ္ေတြ အုိ အထပ္ထပ္
ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့လုိ႔ အားအင္ေတြ
ကုန္လြန္လာခဲ့လည္း ျဖည့္ဆည္းခဲ့သည္ ခြန္အားသစ္
အစဥ္တည္ၿမဲေသာခရီး လမ္းလြဲကာ ေခ်ာ္မသြားေအာင္
လက္တြဲကာပင္ ေစာင့္ေရွာက္လာၿပီပဲ

CHORUS
ေမွာင္မုိက္ေသာ လမ္းခရီးေတြမွာ ပူေဆြးရလည္း
အေဖာ္မြန္ပါ သူႏွစ္သိမ့္ အားမာန္ေပးတယ္
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားမဲ့စဥ္ခါ ခြန္အားေပးခဲ့
မွန္ပါ အစဥ္သာ ကူညီလမ္းျပေပးေနၿမဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.