ခ်ီးမြမ္းေလာ့

>>>Download

ေတးေရး - David Kim Pau
ေတးဆုိ  - David Kim Pau
Key: E

VERSE 1
E                    A                   C         B
သန္႔ရွင္းဌာနေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းေလာ့
E                   A                                  C       B
၀မ္းေျမာက္ ကလ်က္ ခုန္လ်က္ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းေလာ့
    Dbm                     B
တံပိုးမႈတ္ေစာင္းကိုတီး လက္ခုပ္တီးကာရယ္
Gb
ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္အ့ံ
Dbm                    B
ခ်ီးမြမ္းျခင္း ခံထိုက္ ဘုန္းႀကီးျခင္းခံထိုက္
 Gb
ႀကီးျမတ္ေသာ ဘုရား

VERSE 2
အေရွ႕ အေနာက္ ေျမာက္ ႏွင့္ ေတာင္ အရပ္
ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းေလာ့
မနက္မွ ေန၀င္တိုင္ေအာင္ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းေလာ့
ေသျခင္းမွထေျမာက္ၿပီ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံၿပီ
အျမင့္ဆံုးေသာ အရပ္၌
အာလဖႏွင့္ ၾသေမဃ အစႏွင့္အဆုံး
ယုဒတို႕ ျခေသၤ့

ENDING
သန္႔ရွင္းဌာနေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းေလာ့
အေရွ႕ အေနာက္ ေျမာက္ ႏွင့္ ေတာင္ အရပ္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလာ့
ခ်ီးမြမ္းၾကစုိ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.