ခ်ီးမြမ္း

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1
ေလာကလမ္းမွာ အခ်ဳိးအေကြ႕မ်ားနဲ႔ ရင္နာစရာေတြႀကံဳေတြ႕လည္း
အုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ငါတုိ႔ခုိလႈံရာျဖစ္၍
ခြန္အားကုိ ေပးေတာ္မူ၏ ေဘးေရာက္သည့္ကာလ၌
အထူးသျဖင့္ ေဖးမေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏
လံုၿခံဳကြယ္ကာရာအရပ္၌ ပုိ႔ေဆာင္ေတာ္မူေသာအရွင္
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေနာင္တမလြန္ ခရီးအတြက္ ျပင္ဆင္ကာရယ္ ႀကိဳႏွင့္ၿပီ

CHORUS
ခ်ီးမြမ္း ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း
ခ်ီးမြမ္း ဘယ္ခါမွ ခ်ီးမြမ္း၍ မဆံုး
ေနာင္လာမယ့္ေန႔လည္း ဘုရားသခင္သည္
အုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ အားထားရာ
ခ်ီးမြမ္း အခ်ိန္နာရီရွိသေရြ႕ ခ်ီးမြမ္း

VERSE 2
အသက္မွလြဲ၍ အျခားအရာမ်ား လူေတြရင္မွာ ဘာေၾကာင့္မက္
တစ္ေတာင္ခန္႔ရွိေသာ အသက္လမ္းခရီးမွာ ဘာေတြ လုိခ်င္ေနဦးမလဲ
မၿမဲေသာ လူ႕ဘ၀ေရာက္ခ်ိန္ ခဏ၌ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ ဘာေပးမလဲ
တကယ္ဆုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဘ၀အတြက္ သခင့္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ေနတာ ေမ့ထားဆဲ
ခႏၶာကုိယ္မွာ အျပစ္မ်ားစြာ အေသခံကာေလ သူေပးဆပ္
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေနာင္တမလြန္ ခရီးအတြက္ ျပင္ဆင္ကာရယ္ ႀကိဳႏွင့္ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.