အခ်ိန္နာရီစကၠန္႔တုိင္း


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ေယာဘသစၥာတရား သိခြင့္ရခ်ိန္မွာ
ဒုကၡတရားအတြက္ ညည္းတြားဖုိ႔မလုိပါ
မုန္တုိင္းထန္ေသာဘ၀မွာ ေလညႇင္းကုိ တမ္းတရင္
ျပဳသင့္တာ ျပဳၾကည့္ပါ အဆင္ေျပသြားမယ္

VERSE 2
အဆုိးရြားဆံုးအခ်ိန္မွာ စိတ္ပ်က္အားငယ္စြာ
ေသာကမီးအတြက္ အ႐ႈံးေပးဖုိ႔မလုိပါ
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕လာေသာအခုိက္မွာ
ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းပါ အဆင္ေျပသြားမယ္

CHORUS
ဘယ္အခ်ိန္မွာ ခ်ီးမြမ္းမလဲ ေက်းဇူးေတာ္ အလံုးစံု
ဘယ္အခ်ိန္မွာ ခ်ီးမြမ္းမယ္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကည့္ရင္
အခ်ိန္တုိင္း နာရီတုိင္း စကၠန္႔တုိင္းမွာ
ေက်းဇူးေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းမကုန္ႏုိင္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.