လက္ခံပါ

>>>Download

Intro: G Dm E7 Am C D G Cm G Cm

VERSE 1
      G                            Dm               E
စိတ္ထားမ်ားျပဳျပင္ကာ စိတ္ႏွလံုးတံခါးဖြင့္၍ထား
        Am      B       Em               D
ကုိယ္ေတာ္ရပ္ေန ခုိလႈံခြင့္ေပးလုိက္ပါလား
             A                  A7          D
ကယ္တင္မယ့္သူ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ေခၚေနတယ္

VERSE 2
လမ္းမ်ား မွားယြင္းေနလား လမ္းေဟာင္းမ်ား ဆက္ေလွ်ာက္လုိ႔ေနလား
မွားရင္း မွားကာ ေနမ၀င္ေသးတဲ့ ဘ၀ အခ်ိန္မွာ
ၾကင္နာျခင္းျဖင့္ ကမ္းသည့္လက္ကုိ ႀကိဳဆုိပါ

CHORUS
       G       D                  C       D
ခႏၶာ စိတ္ ၀ိညာဥ္ ကုိယ္ေတာ့္ထံ အပ္ႏွံ
       G       D                  C       D
ခႏၶာ စိတ္ ၀ိညာဥ္ ကုိယ္ေတာ့္ထံ အပ္ႏွံ
          G                   Em  E
ယံုၾကည္ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းရေစမွာ
   Am                 D           C                 D
ဘုရားျမတ္ ဦးထိပ္ထားကာ ေသာကမ်ားအားလံုးကုိ
         G B7   Em   EmD
ပံုအပ္ထား ျပဳျပဳမွာ
C                  D                             G
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္သည္ အစဥ္ လမ္းျပရွင္

Solo: G Dm E7 Am B7 Em A7 C Bm Em Am G D

VERSE 3
၀န္ထုပ္မ်ားခ်၍ထား စိတ္ႏွလံုး လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္
ေျခေတာ္ရင္းမွာ ခုိလႈံခြင့္အား ေတာင္းခံပါ
ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ေခၚေနတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.