ေစရာ


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ျဖဴစင္သန္႔စင္ဘ၀ေလးနဲ႔ ဒီတစ္သက္လံုး ပံုအပ္ေတာ့မယ္
တြယ္တာျခင္းရယ္ ဟုိ အေ၀းမွာ ေစရာဘ၀နဲ႔ အပ္ႏွံမယ္
ကုိယ္ေတာ္အနားမွာသာရွိရင္ ဘာကုိမွ မလုိအပ္ေတာ့ပါ
ရွင္သန္ဘ၀မွာ ေရာင့္ရဲတယ္ ခံယူမယ္ နာခံျခင္းနဲ႔

CHORUS
ေစရာအတုိင္းပဲ ေခၚရာလုိက္ေလွ်ာက္ပါ့မယ္
လုိရာအသံုးျပဳေပးပါ လမ္းျပမူပါ
နာက်င္လည္းပဲ ယံုၾကည္ျခင္း ေပးသနားပါ
ေနာက္ဆံုးေန႔အတြက္ ၀ိညာဥ္ကုိ
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားထံေတာ္ ဆက္ကပ္မယ္

VERSE 2
သာယာေသာ ဒီစိတ္ထားနဲ႔ ကုိယ္ေတာ္အတြက္ အမႈထမ္းရြက္မယ္
ယံုၾကည္ျခင္း ယိုင္နဲ႔ေသာအခါ အသိတရားေပးသနားမူပါ
ရွင္သန္႐ုန္းကန္ဘ၀ေလးမွာ ကုိယ္ေတာ္သာအစဥ္အားကုိးရာ
ခံယူရင္းနဲ႔ဘ၀ခရီးကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.