ေပးစြမ္းရွင္

>>>Download

VERSE 1
ဘ၀ရဲ႕ ခရီးၾကမ္းတမ္းေနတယ္
ေရစုန္ေမ်ာရြက္လြင့္လုိ႔ေနဆဲ
အျပစ္ႏြံထဲ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတယ္
တြယ္ရာမဲ့ ဘ၀ရဲ႕ ခရီးစဥ္ထဲ

VERSE 2
အရိပ္မဲ့သူအတြက္ အရိပ္ေပးေနတယ္
အားကုိးလုိ႔ ေတာင္းေလွ်ာက္ခြင့္ပန္ရင္
အားနည္းသူအတြက္ အားေပးေနတယ္
ႏွိမ့္ခ်တဲ့စိတ္နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္လက္ခံပါ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္သာ အျပစ္ေျဖလႊတ္မယ့္အရွင္
အားကုိးလ်က္ လံုး၀ အပ္ႏွံပါ
ယံုၾကည္စြာ ႏွလံုးသား ပံုအပ္လွည့္ပါ
အသက္တာထဲ ထူးျခားမႈရွိလာမွာ

VERSE 3
၀န္ေလးတဲ့သူအတြက္ ခ်မ္းသာေပးေနတယ္
တကယ္ ၀န္ခ် ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္ရင္
အျပစ္သားေတြအတြက္ အသက္ကုိ စေတးရွာတယ္
ကရာနီထက္ လက္၀ါးကားတုိင္ထက္

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.