အျပစ္သားဆုေတာင္းသံ


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ နားေညာင္းမူပါ အျပစ္သားဆုေတာင္းသံ
မြန္းၾကပ္ေသာ ေလာကေျမထဲမွာ
ငုိယုိ ညည္းတြားသံၾကား အကၽြႏ္ုပ္၏ ဘ၀မွာ
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ေ၀းေနတာ

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ လမ္းျပမူပါ ၿငိမ္သက္ျခင္း လမ္းသုိ႔သာ
လွမ္းေလွ်ာက္ဖုိ႔ အားသစ္ေတြေပးပါ
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕လွေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ ေအးရိပ္မွာ
ခုိလႈံခြင့္ေပးမူပါ

CHORUS
မွားမိေလေသာ အျပစ္မ်ားထဲမွ  ကုိယ္ေတာ္ကယ္တင္မူပါ
ေသြးသုိ႔နီေသာ အျပစ္မ်ားထဲမွ ျဖဴစင္ေစေတာ္မူပါ
ေပ်ာက္ေသာသုိးငယ္ ကၽြႏ္ုပ္အား
ၿငိမ္သက္၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြကုိ ေပးမူပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.