သတုိ႔သမီးတစ္က်ိပ္ပံုပမာ

>>>Download

VERSE 1
သတုိ႔သမီးတစ္က်ိပ္ပံုပမာ ငါးေယာက္ေသာသူမွာ
ဗူး၌အျပည့္ ဆီမီးခြက္ ျပည့္လုိ႔ အသင့္ျပင္ရင္း
အခ်ိန္မတန္လုိ႔ ေစာင့္ရင္းသာ ငုိက္ျမည္းအိပ္ေပ်ာ္ေနၾကစဥ္တြင္
သန္းေခါင္ညယံ ထၿပီးၾကည့္လုိက္ပါ
ထုိလုလင္ ပြဲက်င္းပရန္ ေရာက္ရွိလုိ႔လာရင္း

VERSE 2
သတုိ႔သမီးတစ္က်ိပ္ပံုပမာ ငါးေယာက္ေသာသူမွာ
ဗူး၌ မျပည့္ ဆီမီးခြက္ မုိက္မဲႀကီးစြာျဖင့္
အခ်ိန္မတန္လုိ႔ ေစာင့္ရင္းသာ ငုိက္လုိ႔အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကစဥ္တြင္
သန္းေခါင္ညယံ ထၿပီးၾကည့္လုိက္ပါ
ထုိလုလင္ ပြဲက်င္းပရန္ ေရာက္ရွိလုိ႔လာရင္း

CHORUS
သတိရွိေသာသူမ်ား မီးခြက္ညႇိကာ ထြန္းလုိ႔
ပြဲ၀င္ၾကစဥ္မွာပင္ တံခါးႀကီးပိတ္ကာထားခဲ့
မုိက္မဲေသာသူမ်ား မီးခြက္အတြက္ ဆီငွုားကာ
အျပင္မွာ ခ်န္ကာထားလုိ႔ ငါသည္ သင္တုိ႔ကုိမသိ

VERSE 3
ေန႔ရက္မသိႏုိင္ပါ စကၠန္႔မမွန္းႏုိင္ပါ
အၿမဲတမ္း ၀ိညာဥ္မီးခြက္ အသင့္ရွိကာထား
အခ်ိန္မတန္လုိ႔ သတိေမ့စြာ ရစ္ေမ်ာမူးေ၀ေနၾကစဥ္တြင္
ထုိေန႔သည္ သင့္ေရွ႕ေရာက္ခဲ့ၿပီ
သခင္ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆင္းလုိ႔ ၾကြလာရင္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.