အဖေက်းဇူး

>>>Download [New Doxology-I]

>>>Download [သူရဲေကာင္း]

VERSE 1
   E             B               E              B
နံနက္အ႐ုဏ္လင္းခ်ိန္ ဟုိေကာင္းကင္ထက္မွ
     Dbm               A       E        B
၀မ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေန႔စဥ္ခံစားရ
           E             B                     E             Dbm/A
ေတာင္ေပၚလွ်ဳိေျမာင္ျဖစ္ပါေစ ေတာင္ေအာက္ေျမျပန္႔ျဖစ္ပါေစ
              Gbm                 B                     E   B
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ေမတၱာေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေပ

VERSE 2
ညခ်ိန္သန္းေခါင္ယံျဖစ္ပါေစ အဖဘုရားရဲ႕အရိပ္ေအာက္မွာ
ၿငိမ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းသာ ခံစားရ
အဆင္ေျပေနသည္ ျဖစ္ပါေစ ခက္ခဲေနသည္ ျဖစ္ပါေစ
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ေမတၱာလံုေလာက္လ်က္ေန

CHORUS
     E                 Ab             A
အုိအဖ ကုိယ္ေတာ့္အား အစဥ္ခ်ီးမြမ္းမည္
      E               Gbm             B
နာရီစကၠန္႔တုိင္းမွာ ခ်ီးမြမ္း၍ မကုန္ပါ
     E             Ab              A           Am
ယေန႔ရက္တုိင္ေအာင္ ႀကီးမားေမတၱာ ဂ႐ုဏာ
        E                  B         E
အဖဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ ႀကီးမားလွ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.