ခ်ီးမြမ္းအစဥ္

>>>Download

CHORUS
ဤေန႔ရက္တုိင္ အတူရွိခဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းမည္ အစဥ္
ဤေန႔ရက္တုိင္ ေစာင္မခဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းမည္ အစဥ္
ဟူး ေရ..

VERSE 1
ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ နာရီမိနစ္ေတြတုိင္း
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ အၿမဲပါ၀င္ခဲ့
(ေဖးမျခင္းနဲ႔ အစဥ္ၿမဲ တြဲေခၚကာရယ္
 အားနည္းခဲ့အခ်ိန္တုိင္း)

VERSE 2
မွားခဲ့ဖူးတဲ့ အခ်ိန္ေတြရွိခဲ့ရင္လည္း
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ အျပစ္မယူခဲ့ဘူး
(လမ္းျပေပးတဲ့ အရွင္ရဲ႕ ေမတၱာေတြကုိ
 ေျပာလည္း မဆံုးႏုိင္ဘူး)

BRIDGE
သကၠရာဇ္ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေတာင္းလုိက္ပါ
ဘုရားထံခြန္အား အလင္းမ်ား လင္းႏုိင္ဖုိ႔ေလ
သခင့္ေမတၱာ အၿမဲပင္ခံစား သခင့္အတြက္သာ အသက္ရွင္ႏုိင္မွ
ေက်းဇူးေတာ္ေရတြက္ရင္း

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.