တည္ေသာသစၥာ

>>>Download

VERSE 1
အေကာင္းဆံုးလည္း ေပးစြမ္းႏုိင္သူ
အဆုိးဆံုးလည္း ကုိယ္ေတာ္လက္
ကုိယ္ေတာ္ေပးဆပ္ျခင္းေတြ ကုိယ္ေတာ္ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း
အားလံုး ပုိင္သအုပ္ထိန္းႏုိင္သူ

VERSE 2
အေကာင္းအားလံုး ေပးစြမ္းႏုိင္လည္း
အဆုိးအားလံုး ျပင္ဆင္ခဲ့
ကုိယ္ေတာ္ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီ တုိင္ေတာ္ေပၚမွာအေသြးနဲ႔
အျပစ္ေတြ ကုိယ္ေတာ္ေဆးခဲ့ေလၿပီ

CHORUS
လူေတြကုိ အေသြးနဲ႔ ကယ္တင္သူ
အျပစ္ကုိ ထမ္းရြက္ခဲ့ေလသူ
အျပစ္သားမ်ားကုိ ခ်စ္လြန္းခဲ့ျခင္း
ရင္ခြင္ေတာ္သား စြန္႔ခဲ့ရွာ
နာက်င္ေသာ္လည္း ကတိေတာ္ရွိခဲ့
မ်က္ရည္မ်ားလည္း ကင္းေစမယ္
အတူတူမခြဲအၿမဲတမ္းရွိဖုိ႔ ဆုေတာင္းေနမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.