၀ိညာဥ္ေတာ္ပုိ႔ေဆာင္ပါ

>>>Download

Key: D
Intro: Bm Gbm G A Bm Bm Gbm Em A D

VERSE 1
            D                             Gbm
၀ိညာဥ္ေတာ္အရွင္သခင္ ပုိ႔ေဆာင္ေတာ္မူပါ
        G                           D
ကၽြႏ္ုပ္၏ လမ္းခရီး ၾကမ္းလြန္းလွသည္
       Em                             Bm
စံုစမ္းျခင္းမ်ားလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ရသည္
       G       A             D
ခံႏုိင္ရည္စြမ္းအား လုိေနသည္

VERSE 2
၀ိညာဥ္ေတာ္အရွင္သခင္ ေဖးကူေတာ္မူပါ
ေမွာင္မုိက္ျခင္း ဖံုးလႊမ္း ေလာကထဲမွာ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားလည္း ခုိင္မာၿမဲဖုိ႔ရန္
၀ိညာဥ္ေတာ္စြမ္းအား လုိေနသည္

CHORUS
             Bm                         Gbm
၀ိညာဥ္တန္ခုိးသြန္းေလာင္း ခြန္အားေပးမူပါ
                G      A               D
သခင့္ေနာက္ကုိ ကၽြႏု္ပ္လုိက္ခ်င္သည္
             Bm                         Gbm
၀ိညာဥ္တန္ခုိးသြန္းေလာင္း ခြန္အားေပးမူပါ
              G        A               D    A
သခင့္အမႈေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္ထမ္းခ်င္သည္
           D                           Gbm
၀ိညာဥ္ေတာ္အရွင္သခင္ ေဖးကူေတာ္မူပါ
         G          A         D
မစံုလင္ရာ ဤေလာကေျမမွာ

Solo: GABm GABm GGb7Bm Em A GABm GABm Em Gb7 Bm A

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.