ဂ႐ုဏာေမတၱာရွင္

>>>Download

Key: E
Intro: E Dbm Gbm Am B E Dbm Gbm Am B

VERSE 1
   E                                        Dbm
အျပစ္ဘ၀ႏြံထဲက ကယ္တင္ေပးသူ ထာ၀ရ အသက္စမ္းေရေပးသူ
             Gbm  Am                B
ဆာေလာင္ျခင္းမရွိ ခရစ္ေတာ္ေပးေန
 E                                    Dbm
ေန႔စဥ္အသက္တာ ဘ၀ရဲ႕ခရီး လမ္းျပေပးသူ ေနရာတုိင္းရွိေန
            Gbm   Am                  E
ေမွာင္မုိက္ျခင္းမရွိ အၿမဲ သူ အလင္းေပး

VERSE 2
ဒုကၡရန္ၿငိဳးႀကံဳခဲ့ဖူးလည္း လႈိင္းတံပုိးမုန္တုိင္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရလည္း
ေအာင္ပြဲမ်ားသာ ရေစခဲ့သူ
ခရစ္ေတာ္ဘုရားထံ ဆုေတာင္းသမွ် အေျဖေပးခဲ့တယ္ လုိအပ္မႈေတြ
ရင္မွာ ခ်မ္းေျမ႕ အားလံုးျပည့္စံုၿပီ

CHORUS
          Gbm     B                          E
ေရတြက္ရင္းနဲ႔ ေက်းဇူးမ်ားစြာ အစဥ္ခ်ီးမြမ္းမိတယ္
    Gbm             B                  E    Db7
ခံစားခဲ့ရ ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြ သူေပးလုိ႔
      Gbm                      B                   Abm
အုိ ငါ့၀ိညာဥ္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားအား အစဥ္ကုိးစား
          Dbm           Gbm    Am          E
ဂ႐ုဏာေမတၱာ သခင္ခရစ္ေတာ္ ေယ႐ႈရွင္အား

Solo: D Gbm Bm Em A A7 Gbm B Abm Dbm Gbm Am B B7

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.