နာမေတာ္၌

>>>Download

လာလာလာ လာလာလား
D               A
လာလာလာ လာလာလား

VERSE 1
                 G    D               A
ကုိယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔အတူ အစဥ္သာရွိဖုိ႔
     G                         D
မစကာ အၿမဲတမ္း လမ္းျပရန္
              G D             A
သြန္သင္မႈမ်ားနဲ႔ ေႏြးေထြးစြာ
             G
သာသနာခရီးအတြက္ အစဥ္ဆုေတာင္း

CHORUS
         D                           A
ျပန္ဆံုေတြ႕မည္ ေမွ်ာ္လင့္ရင္းေလ
         G                     Bm A
သတိရတုိင္းမွာ အစဥ္ဆုေတာင္း
            D                     A
အတူဆံုေတြ႕ခ်ိန္ ခဏေလးကုိ
            G                Bm
အမွတ္ရလုိက္ပါ နာမေတာ္၌
                 G
လာလာလာ လာလာလား
 D              A
လာလာလာ လာလာလား

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔သာ အစဥ္သာရွိဖုိ႔
ေန႔ရက္တုိင္း အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာ
တည္ၿငိမ္မႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုေျခြ
အေတာင္ေတာ္အရိပ္ေအာက္ လံုၿခံဳဖုိ႔

VERSE 3
ကုိယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔အတူ အစဥ္သာရွိဖုိ႔
ဒုကၡေတြ အထပ္ထပ္ေတြ႕တဲ့ခါ
တုိင္ေတာ္ဒဏ္ခ်က္ရာ ေအာက္ေမ့ကာ
ေ၀ဒနာမ်ားနဲ႔ ၀န္ခံရင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.