ႀကိဳေနမယ္

>>>Download

VERSE
ကုိယ္တုိင္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ဖူးၿပီ ကုိယ္တုိင္စမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ဖူးၿပီ
စိတ္ပ်က္ျခင္းေတြ ႏွိပ္စက္ေန
မဆန္ႏုိင္ ဒီေရစီးလမ္းကုိ မေရွာင္ႏုိင္ကူးျဖတ္ရင္း ႏြမ္းေၾက
အတိတ္ရဲ႕ အရိပ္ေတြ အ႐ႈံးမ်ားနဲ႔ျပည့္ေန

PRE-CHO
ေရြးခဲ့ၿပီ ကုိယ္တုိင္ လမ္းက်ဥ္းကုိ ေလွ်ာက္ရင္း
ရွင္သန္မႈအတြက္ ကုိယ္ရဲ႕ကားတုိင္
ထမ္းရင္း အသက္ဆက္ဖုိ႔ ကုိယ့္အသက္စြန္႔ရင္း
ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ ၀န္ခံသက္ေသ
ကယ္တင္ေပးခဲ့တဲ့ သခင့္ရဲ႕လက္ေတြ
ေသြးမတိတ္ေသးပါ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔

CHORUS
ေလွ်ာက္မယ္ ဒုကၡမ်ားျပည့္ႏွက္လုိ႔ ဆူးခက္ ႏွိပ္စက္မႈေအာက္မွာ
နာက်င္စြာ ေလွ်ာက္ရင္း
ခ်ီေဆာင္လာခ်ိန္ကုိ ယံုၾကည္စြာ ေစာင့္လုိ႔ ကယ္တင္မွာမုိ႔
ဟုိမွာ ၀မ္းနည္းျခင္း ညည္းတြားျခင္း
မ်က္ရည္နဲ႔ေပးဆပ္ျခင္းေတြ မရွိေတာ့ပါေလ ေရး
တာ၀န္ေက်သူကုိ အပ္ႏွင္းဖုိ႔ ဆုလဒ္ ျပင္ဆင္ၿပီမုိ႔
ေလွ်ာက္မယ္ ဒုကၡမ်ားျပည့္ႏွက္လုိ႔ ဆူးခက္မ်ား ႏွိပ္စက္ၾကလည္း
မမႈေတာ့ပါ ေလွ်ာက္မယ္
ခ်ီေဆာင္လာခ်ိန္ကုိ ယံုၾကည္စြာ ေစာင့္လုိ႔ ကယ္တင္မွာမုိ႔

ENDING
(ေနာက္ျပန္လွည့္မလာႏုိင္တဲ့လမ္း ျဖတ္ကာ မေလွ်ာက္ခင္အခ်ိန္မွာ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.