သင့္အားအလုိရွိသည္


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
မွားမွန္းသိလ်က္ မထူးဇာတ္ခင္းၿပီး ေလာက အေမွာင္ကမၻာထဲ
သင့္ရဲ႕ဘ၀ သင့္အသက္တာကုိ ထားရစ္ခဲ့မွာလား
အားနည္းျခင္းမ်ားရွိခဲ့ရင္ေတာင္ စိတ္ပ်က္ေနတဲ့
ဘ၀နဲ႔ အသက္ရွင္ေနမလား(ေသခ်ာ) စဥ္းစား
လူ႕ဘ၀ဟာ တန္ဖုိးရွိတယ္

VERSE 2
ခါးမွန္းသိလ်က္ အတၱသေဘာနဲ႔ ေလာကအေမွာင္ကမၻာထဲ
သင့္ရဲ႕ဘ၀ သင့္အသက္တာကုိ ႏွစ္လုိက္ေတာ့မွာလား
ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ေတြ႕ရမွာကုိ သိလ်က္နဲ႔မ်ား
ဇြတ္အတင္း တုိး၀င္ေနမလား (ဘယ္လုိသေဘာနဲ႔)
အသက္ရွင္ေနထုိင္သလဲ ေတြးၾကည့္ပါ

CHORUS
ဒီကေန႔ သင့္အသက္တာကို သခင္အလုိရွိတယ္
ျပန္လည္ၿပီး သခင့္အတြက္ အသံုးခံပါ
အားနည္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေစမယ္ အတၱစိတ္မ်ား ေပ်ာက္လြင္ေစမယ္
သခင္ဘုရားအတြက္ အသက္တာပံုအပ္ပါ
(ဒီကေန႔ သင့္အသက္တာကုိ သခင္အလုိရွိတယ္)
သခင္ဘုရားသင့္ကုိ အလုိရွိတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.