ခုိနားခြင့္ေပးပါဦးသခင္


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ၾကင္နာမႈေေတြ ေပ်ာက္ဆံုးလုိ႔ တကယ္ကုိ ေ၀းၿပီကြယ္
ရင္းႏွီးခဲ့တဲ့ အေပါင္းအေဖာ္ၾကင္သူေတြ
စြန္႔သြားလုိ႔ေနာက္က်န္ရစ္ အျပစ္ဖြဲ႕လုိ႔ ႏွင္ၿပီထင္
ဆံုး႐ႈံးျခင္းသာ ဒဏ္ရာေတြျဖစ္ေန

VERSE 2
နာၾကင္မႈေတြ ႏွလံုးသားကုိသာ ကၽြမ္းေလာင္ေစ
ဘယ္အတြက္မ်ားက ပစ္ခြာကာၿငိဳျငင္
အေျဖတစ္ခုေတာ့ေတြ႕ၿပီထင္ ဆုိးမုိက္ခဲ့ အကၽြန္သာလွ်င္
၀မ္းနည္းမ်က္ရည္ ၀န္ခံေနသက္ေသ

CHORUS
ခုိနားခြင့္ေပးပါဦး သခင္ အျပစ္သားတစ္ေယာက္ ေတာင္းဆုိေန
ေႏြးေထြးလြန္းတဲ့ သခင့္ရင္ခြင္မွာ ေထြးေပြ႕ထားေစခ်င္
မုိက္ျပစ္ေနာင္တနဲ႔သာ ဒူးေထာက္ေမွ်ာ္ကုိးလ်က္ပါ
တစ္သက္တာလံုး ကုိယ္ေတာ့္လက္ အပ္ႏွံထား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.