ထေျမာက္ခဲ့ၿပီ

>>>Download

VERSE 1
သခၤ်ဳိင္းတံခါးေတြ ပြင့္ထြက္ခဲ့ၿပီ ထေျမာက္အသက္ရွင္ ေသျခင္းရဲ႕တံခါးကုိ
ခ်ဳိးဖ်က္ခဲ့ၿပီ ဒုိ႔ရဲ႕ အရွင္ခရစ္ေတာ္
လူသားအ႐ႈံးေပးရတဲ့ ေသျခင္းတရား အျပစ္ရဲ႕အခေတြ
ေၾကာက္ရြံ႕ဖုိ႔မလုိေတာ့ၿပီ ဒုိ႔ရဲ႕သခင္ဘုရား ထေျမာက္လုိ႔သြားၿပီ

VERS 2
ႏုိးထအသက္ရွင္ အဆံုးမဲ့အသက္နဲ႔ ေပးဆပ္အျပစ္ေတြ အသက္စေတးခဲ့သူ
ထေျမာက္အသက္ရွင္ လမ္းခရီးၫႊန္ခဲ့ၿပီ
တုိင္ေတာ္ေပၚညႇင္းဆဲျခင္းခံ အျပစ္အားလံုးေဆးေၾကာခဲ့ၿပီ
အေသြးနဲ႔၀ယ္ေၾကြးခဲ့ အျပစ္နဲ႔လူသား ထာ၀ရအသက္ရွင္ဖုိ႔ေလ

CHORUS
သခၤ်ဳိင္းတြင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့ၿပီ အျပစ္ရဲ႕အခအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီ
အႏုိင္ယူကာ ေသျခင္းရဲ႕တန္ခုိးေတြကုိ
ခ်ဳိးဖ်က္ပစ္ခဲ့ အေသြးရဲ႕တန္ခုိးေတာ္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔အၿမဲတမ္း ေၾကြးေၾကာ္
ေအာင္ျမင္ၿပီ သခင္ထမ္းခဲ့ ကားတုိင္ေတာ္
ယံုၾကည္သူ ႏုိးထအသက္ရွင္ ထာ၀ရအသက္တည္ရာလမ္း
ၫႊန္ျပကာ ထေျမာက္ခဲ့ေလၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.