ထုိေနရာ

>>>Download

VERSE 1
ထုိေနရာမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြ ထုိေနရာမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြ
၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုေနရာေလးဟာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲမွာ

CHORUS
ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း စမ္းေခ်ာင္းေလး စီးေနပါတယ္
သာယာၿငိမ့္ေညာင္း သီဆုိေသာ သီခ်င္းသံေတြရယ္
ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျပည့္စံုသူအတြက္
အုိနာေသျခင္းေတြနဲ႔ ေ၀းမယ္
ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း စမ္းေခ်ာင္းနဲ႔ သစ္ပင္ေတြရယ္
ငုိသံဆိတ္သုန္း ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းသံေတြရယ္
ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ စံုလင္ျခင္း ၿပံဳးမကုန္ႏုိင္တယ္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲမွာ

VERSE 2
ထုိေနရာမွ ပူပန္ျခင္းေတြ ထုိေနရာမွ ငုိ႐ႈိက္ျခင္းေတြ
ဒုကၡ ေသာက ကင္းေ၀းရာ ေနရာေလးဟာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲမွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.