ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္

>>>Download

VERSE 1
ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ ေန႔ရင္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး
အရာရာကိုေလ ရင္ဆုိင္ခဲ့တယ္
စိတ္ပ်က္ျခင္းနဲ႔ ၀မ္းနည္းျခင္းေတြ ႀကံဳေနလုိ႔
တစ္ခါမွေလ ငုိေနလား ေဟ့
၀မ္းနည္းျခင္းနဲ႔လား ေဟ့ စိတ္ပ်က္ျခင္းနဲ႔လား ေဟ့
ရင္ဆုိင္ေနမယ္ ဒုိ႔ မမႈဘူး
ဒုိ႔ရင္ထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ရွိ ဒုိ႔ရင္ထဲမွာ အစြမ္းေတြရွိ
အရာရာဟာေလ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ

CHORUS
အ႐ႈံးေပးျခင္းနဲ႔ မႈိင္ေတြေနမလား
ရဲရင့္ျခင္းနဲ႔ ေက်ာ္လြန္မွာလား
ေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီးမွ ထုိင္မေနနဲ႔
လူေတြမွာေလ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္

VERSE 2
ဒုိ႔ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးလမ္းေၾကာင္းဟာ ဘယ္ကုိလဲ
သြန္သင္ကာေလ ကူညီေပးမယ္
ေလာကႀကီးရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ဆံုးဟာ သခၤါရ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ထာ၀ရပဲ
စိတ္မပ်က္စမ္းပါနဲ႔ ေဟ့ အားမေလွ်ာ့စမ္းပါနဲ႔ ေဟ့
အေျခအေနေတြကုိ သံုးသပ္ရင္း
ဒုိ႔ရင္ထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ရွိ ဒုိ႔ရင္ထဲမွာ အစြမ္းေတြရွိ
အရာရာဟာေလ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.