ဘာေပးဆပ္မလဲ

>>>Download

VERSE 1
ဘာေတြမ်ားေပးဆပ္မလဲ စဥ္းစားရင္
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္း စဥ္းစားမကုန္
ဘယ္အရာအတြက္ အေကာင္းဆံုးေပးသင့္တယ္
စဥ္းစားတုိင္း အေျဖမရ ခက္မိတယ္

VERSE 2
ကရာနီမွာ ဒုိ႔ေတြအတြက္ အသက္စြန္႔တယ္
မမီွႏုိင္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျပခဲ့တယ္
ဘယ္လုိမ်ား ကုိယ္ေတာ့္အတြက္ ေပးဆပ္မယ္
စဥ္းစားပါ အခ်ိန္ေလး မေႏွာင္းေသးပါ

CHORUS
ေတြးေတာၾကည့္ပါဦး သခင့္ရဲ႕စကား နားေထာင္ျခင္းဟာ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ အမွန္တကယ္ပဲ ခ်စ္ျခင္းေရာက္တယ္
ေယ႐ႈမိန္႔မွာထား ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္သူကုိ ကုိယ္ႏွင့္မွ်ခ်စ္ဖုိ႔လည္း
အခ်င္းခ်င္းႏွိမ့္ခ်ျခင္း ခြင့္လႊတ္ျခင္း မွာၾကားခဲ့တယ္
သခင့္ရဲ႕အလုိေတာ္ကုိ လုိက္ေလွ်ာက္နားေထာင္ျခင္းဟာ
အေကာင္းဆံုးေသာ ေပးဆပ္ျခင္းပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.