ေသာကလမ္းမွလြတ္ၿငိမ္းရာ

>>>Download

VERSE 1
ေလာကသံသရာထဲမွာ အသက္တစ္ခု ရွင္သန္ဖုိ႔အတြက္
လူသားေတြရယ္
ဘ၀ကုိ ပံုအပ္ကာ ေလာကေစရာသြား
လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္

VERSE2
ဘ၀ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ တမ္းတပါေသာ္လည္း
အခ်ိန္မေပးႏုိင္ပါ
ေသာကဒဏ္ခ်က္ေတြ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရင္းနဲ႔
ဘ၀ေပးဆပ္ေန

CHORUS 1
လုိခ်င္တာေတြလည္းမရ ေမွ်ာ္လင့္တာေတြလည္း ျဖစ္မလာ
ဒီေလာကသံသရာမွ ဘယ္အခါမွ လြတ္ႏုိင္မလဲ
ဘ၀ေပးအေျခအေနက ဆုိးလုိ႔ပဲ ဆုိႏုိင္ေတာ့မလား

VERSE 3
ေလာကသံသရာထဲမွ ၀မ္းနည္းေနသူတုိ႔ရယ္
စိတ္အားမငယ္နဲ႔
ဘ၀ရဲ႕ႏြံအုိင္ထဲမွ လြတ္ေျမာက္ကယ္တင္ဖုိ႔ရန္
အရွင္တစ္ဦးရွိတယ္

VERSE 4
သင့္ရဲ႕၀န္ထုပ္ေတြ ထမ္းဖုိ႔ သူလာခဲ့မယ္
ေနရာေပးပါကြယ္
ဒုကၡသံသရာထဲမွာ ေအးခ်မ္းသာယာဖုိ႔ေလ
သူေပးလိမ့္မယ္

CHORUS 2
ယံုၾကည္စြာနဲ႔ သူ႕ဆီ လာခဲ့ရင္ လက္ကမ္းဆီးႀကိဳ
ဘ၀ရဲ႕သံသရာမွ ထာ၀ရလြတ္ႏုိင္ဖုိ႔ သူေပးပုိင္တယ္
သင့္ရဲ႕ဘ၀ ထာ၀စဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.