တစ္ဖက္သတ္အၾကင္နာ

>>>Download

CHORUS
၀ိညာဥ္ဘုရား ေဖးမပါ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မျမင္ေသာ လမ္းခရီးမွာ

ခႏၶာ စိတ္ဓါတ္ အလံုးစံုအား သခင့္ရဲ႕အလုိ ပံုေဖာ္ေစပါ

ေယ႐ႈဘုရား လမ္းျပပါ ေျပာင္းလဲမတည္ေသာ အသက္ခရီးမွာ
အေတာင္ေတာ္အားျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳပါ ကၽြႏ္ုပ္ (အုိ) အဖဘုရား

VERSE 1
ေမွာင္မုိက္ျခင္းရဲ႕ အလင္းေလးရယ္ အၿမဲတမ္း တည္ၿမဲလမ္းျပတယ္
မျမင္ႏုိင္ရေသာ အားအင္ရယ္ လမ္းမမွားေစေအာင္ သြန္သင္တယ္
ပူပင္ျခင္းတုိ႔ ကင္းေစၿပီ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အသက္ေပးၿပီ
ေကာင္းႀကီးမုိး သြန္းေလာင္းေပးေလၿပီ

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးဟာ အျပစ္သားေတြအတြက္ ေပးခဲ့ၿပီ
ထာ၀ရအသက္ရဲ႕ စမ္းေရသည္ ဒုိ႔ိ၀ိညာဥ္ကုိ ကယ္ေလၿပီ
သူသည္ အသက္၏ အရင္းအျမစ္ပဲ ဒုိ႔မသိႏုိင္ေသာ လွည့္ကြက္ထဲ
သူသည္ ကြယ္ကာေနတယ္ ပုိမကုန္ႏုိင္ အၾကင္နာရယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.