အားလံုးအတြက္

>>>Download

VERSE 1
တိတ္ဆိတ္တဲ့ညတစ္ည (တစ္ေလာလံုးအိပ္စက္တဲ့အခ်ိန္)
ေမွာင္လြန္းတဲ့ညတစ္ည (ၾကယ္ေလးမ်ား လင္းလက္ေနတယ္)
ဗက္လင္ၿမိဳ႕ေလးထဲကုိ သူငယ္ေတာ္ လွမ္း၀င္ခဲ့ၿပီ

VERSE 2
ေလာကသားေတြရယ္ (အျပစ္ထဲ နစ္မြန္းတဲ့အခ်ိန္)
ေလာကသားေတြကုိ (အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္တြက္)
ကယ္တင္ရွင္ေမရွိယသခင္ အားလံုးအတြက္ ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီ

CHORUS
ဟာေလလုယာ (ေကာင္းကင္ထက္က သီခ်င္းသံ)
ဟာေလလုယာ (သုိးထိန္းမ်ားအေျပးအလႊားေရာက္လာ)
ဟာေလလုယာ (ပညာရွိမ်ား ပူေဇာ္ရန္လာ)
ကယ္တင္ရွင္ေမရွိယသခင္ အားလံုးအတြက္ ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.