တမန္ ၁၆း၂၅

>>>Download

ရွင္ေပါလုႏွင့္ သိလတုိ႔ႏွစ္ဦးမွာ
ဥပုသ္ေန႔ တရားဇရပ္ကုိအေရာက္
နတ္ဆုိးစြဲလုိ႔ နတ္၀င္တဲ့ မိန္းကေလးကုိ
နတ္ဆုိးကုိႏွင့္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္နာမျဖင့္
ဒါကုိ စိတ္ဆုိးတဲ့ လူထုႀကီးက
ေထာင္သြင္းကာ အက်ဥ္းခ်ထားၿပီ အက်ဥ္းခ်ထားၿပီ

VERSE 1
ေပါလုႏွင့္သိလကုိ ႀကိမ္ဒဏ္ေပး
ဒဏ္ရာေတြဟာ ေသြးစုိ႔ေန
အက်ဥ္းခ်ထားစဥ္ ထင္သလုိမျဖစ္
ပတၳနာေတာ္ျပဳရင္း (ခ်ီးမြမ္း၍ သီခ်င္းဆုိ)
ဒုကၡထဲက ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ

VERSE 2
႐ုတ္တရက္အက်ဥ္းေထာင္ တုန္လႈပ္သြား
ၿပိဳမလုိေတာင္ အုတ္႐ုိးႀကီးေတြ
က်ဥ္းစခန္းတံခါးေတြ ပြင့္ထြက္သြား
မခံႏုိင္ပါသံႀကိဳး (ခ်ီးမြမ္း၍ သီခ်င္းဆုိ)
ဒုကၡထဲက ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ

VERSE 3
ေထာင္မွဴးႀကီးထိတ္လန္႔ကာ ေသမလုိျဖစ္
ျမန္ျမန္ေသေအာင္ ဓါးထုတ္စဥ္
ရွင္ေပါလုက တားျမစ္တယ္ မေသပါနဲ႔
ဒီမွာေလ ငါတုိ႔ (ခ်ီးမြမ္း၍ သီခ်င္းဆုိ)
ဒုကၡထဲက ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ

VERSE 4
ဒူးေထာက္ ထိတ္လန္႔ေနသူေထာင္မွဴး
ကယ္တင္ရွင္ကုိ ေစာင့္စားၿပီ
ေယ႐ႈခရစ္တစ္ပါးတည္းသာ ကယ္တင္မွာ
ထုိစဥ္မွာ ေထာင္မွဴး (ခ်ီးမြမ္း၍ သီခ်င္းဆုိ)
ဒုကၡထဲက ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.