အျပစ္ကင္းရဲ႕လားမိတ္ေဆြ

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
အျပစ္ကင္းသူရွိရဲ႕လား မိတ္ေဆြ
အျပစ္ကင္းသူ ကမၻာေပၚမွာမရွိပါ
အျပစ္ေၾကာင့္သာ ေတြးရင္း ၀မ္းနည္းစရာ
အျပစ္ျပဳမိလုိ႔ ငရဲကုိ သြားရမွာ

VERSE 2
အျပစ္ကင္းေအာင္ တရားမ်ားအားထုတ္ေန
အျပစ္ကင္းေအာင္ အရာရာလွဴဒါန္းေန
အျပစ္ကင္းေအာင္ အေကာင္းဆံုးက်င့္သမွ်ေတြ
အျပစ္ကလြတ္ဖုိ႔ ႐ုန္းကန္ ႀကိဳးစားေန

VERSE 3
၀မ္းေျမာက္စရာ သတင္းေကာင္းပါးလုိက္မယ္
အျပစ္သားကုိ ကယ္တင္ေနေသာသူ
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ အေသြးနဲ႔ေရြးခဲ့ၿပီ
အျပစ္သားတုိင္းရဲ႕ အျပစ္ေတြကင္းလြတ္ၿပီ

ENDING
(အျပစ္ကလြတ္ဖုိ႔ မျပည့္စံုဘူး မိတ္ေဆြ)
(စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖစ္ၿပီလား မိတ္ေဆြ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.