နာခံမႈရလဒ္

>>>Download [MYC ႏွစ္-၃၀]

>>>Download [ေက်ာက္ေဆာင္]

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - စည္သူလြင္ (ေက်ာက္ေဆာင္)
ေတးဆုိ - စံပီး (MYC ႏွစ္-၃၀)


Key: A
Intro: A

VERSE 1
A                                         G      D
ကမၻာဦးေန႔ရက္မွစ ယေန႔ထိတုိင္ေအာင္
A                           E
ပုိင္သအုပ္စုိး လမ္းျပေနသူ
A                                                        G   D
ေရႊျပည္သုိ႔ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္ ေကာင္းႀကီးေပးေနဆဲ
A                            D     A        E                 A
ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္း ေယ႐ႈဘုရားရဲ႕ေမတၱာ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိသာ

VERSE 2
ထာ၀ရသစၥာထားကာ ေျဖာင့္မတ္ကတိေတာ္သည္
ကုိယ္ေတာ္လမ္းျပသြားေစခါနန္
ရန္သူမ်ားတုိ႔ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း စစ္ႏုိင္ျခင္း
ဤသုိ႔မစ ကယ္တင္လြတ္ေျမာက္ျခင္းမ်ားေပးကာ လြန္ေျမာက္ခဲ့ေစတာ

CHORUS
        Gbm                   D                     A
လူကုိ ကုိးစားျခင္းထက္ ဘုရားသခင္ကုိ အားကုိးျခင္း
          Gbm                    D                   E
ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ အသက္ရွင္လမ္းအား ျပလိမ့္မည္
             Gbm               D               Dbm         D
ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးသူထံပါးမွာ စုိးရိမ္ျခင္းေပးအပ္ခဲ့ရင္
A                                          E                   A
ေအာင္ျမင္ျခင္း လမ္းဆံုးပန္းတုိင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရႏုိင္မည္
(ေရႊျပည္ေတာ္၀င္စားရသည့္ထိတုိင္ ကတိရွိေနသည္)

VERSE 3
ေျမေပၚသုိ႔ မုိးမ်ားသြန္းကာ ပ်က္စီးၾကေသာ္လည္း
နာခံျခင္းကင္းမဲ့သည့္အေၾကာင္းသာ
ယံုၾကည္ျခင္းသေဘၤာထဲ၌ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူမ်ား
ေရလႊမ္းမုိးျခင္း ကာလဆုိးတစ္ခု၏ ေဘးဒဏ္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ေစတာ


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.