ေနာက္မက်ေသးခင္

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1
ေလာကေျမႀကီးထဲ လႈပ္ရွားအသက္ရွင္ရင္း
မိနစ္နာရီေလးေတြ တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ ကုန္ဆံုး
ဒုိ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ တစ္ေန႔ေရာက္ရွိေတာ့မယ္
ျပန္ေတြးကာ စဥ္းစားပါ အုိ မိတ္ေဆြ

VERSE 2
အသက္ရွင္စဥ္ေလးမွာ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်ၿပီလား
ဤေလာကကမၻာႀကီးဟာ ဒုိ႔အတြက္ ခဏပါပဲ
ဘ၀ဆီမီးစာ ကုန္ဆံုးသြားၿပီးရင္
သင့္၀ိညာဥ္ ဘယ္လမ္းသြားမွာလဲ

CHORUS
အခ်ိန္မလြန္ခင္ ျပန္(သင္)စဥ္းစား ေနာက္မက်ေသးခင္
ထာ၀ရလမ္း ရွိေသးတယ္
အခ်ိန္မကုန္ခင္ သင္ဆံုးျဖတ္ ခ်စ္တဲ့ မိတ္ေဆြ
သင့္၀ိညာဥ္ ဘယ္လမ္းသြားမွာလဲ
အပယ္ငရဲကုိလား ထာ၀ရသုခဘံုလား
အေျဖမရွိရင္ အခက္ေတြ႕မယ္ေနာ္

VERSE 3
ကုိယ့္အႀကံအစည္ အျပဳအမူ ဘယ္လုိမွ မေျဖာင့္မတ္ႏုိင္ဘူး
ဒါနေတြ သီလနဲ႔ ႀကိဳးစားလည္း မရႏုိင္ဘူး
ငရဲကတစ္ပိႆာ တစ္ပဲက ကုသိုလ္
ဒီအတုိင္း ဆက္သြားခဲ့ရင္ အပယ္ငရဲကြယ္

VERSE 4
အျပစ္ရဲ႕ႏြံထဲက ေရွာင္ခြာၿပီး ထြက္သြားလုိ႔လည္း
ကုိယ့္အစြမ္းအကုန္ရွိသမွ် ႀကိဳးစားလုပ္ၾကည့္မေနနဲ႔
ဒုိ႔၀ိညာဥ္အသက္တာ ကုန္ဆံုးျခင္းမရွိရန္
ေယ႐ႈသခင္ကုိ သင္လက္ခံပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.