ခ်ီးမြမ္းျခင္း

>>>Download [MYC ႏွစ္-၃၀]

>>>Download [အလင္းေတြ႕ခ်ိန္]

VERSE 1
ေနမင္းႀကီးရဲ႕အလင္းနဲ႔ ၾကယ္စဥ္ဥယ်ာဥ္ညခင္း
တိမ္စုိင္မ်ားနဲ႔ ေလညႇင္းေလး
စိမ့္စမ္းစီးတဲ့စမ္းေခ်ာင္း ပင္လယ္ကုန္းေျမေတြလည္း
ထာ၀ရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္
ေလာကအလွေတြ ဖန္ဆင္းေပးခဲ့တယ္
ထာ၀ရဘုရား၏ ေမတၱာမ်ား

CHORUS
အႀကီးျမတ္ဆံုးဘုရား ေန႔ရက္စဥ္တုိင္း ခ်ီးမြမ္းပါမည္
အႀကီးျမတ္ဆံုးဘုရား အသက္ရွိသူတုိင္း ခ်ီးမြမ္းၾကေစ
ဟာေလလုယာ

VERSE 2
လူျဖစ္ခြင့္ေပးထားတဲ့ ပံုမွန္အသက္ရွင္ေန႔စြဲေတြ
ဆင္ျခင္စဥ္းစားဥာဏ္ေပးထား
ေန႔တုိင္းစားေသာက္ခြင့္နဲ႔ လုိခ်င္ပဲ့ျပင္ေျခလွမ္းေတြ
သမၼာက်မ္းေလး ေပးထားတယ္
လမ္းလြဲမႈအယူမွားမ်ား အားလံုး
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေျခဖ်က္သြားခဲ့ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.