ဆာလံ ၄၁

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1
ဒဏ္ရာနဲ႔ လဲၿပိဳေနသူ စိတ္ႏွလံုး အားငယ္တဲ့သူ
ႏြံအုိင္မွ ကယ္မဖုိ႔ ေတာင္းပန္ရင္း ညည္းတြားသံ
ဘုရားသခင္ အားလံုး ၾကားတယ္

VERSE 2
ရန္သူမ်ားနဲ႔ ရင္ဆုိင္တုိင္း ယွဥ္ၿပိဳင္တုိင္း ႐ႈံးနိမ့္ေနတဲ့အခါ
ေျခရာကုိ ခုိင္ခံ့တဲ့ ေက်ာက္ေပၚ တည္ေနေစဖုိ႔
ဘုရားသခင္ ေဖးမလုိ႔ ကူညီမယ္

CHORUS
ဘုန္းေတာ္ ခ်ီးမြမ္းလုိ႔ သီခ်င္းဆုိ လာ လာ လာ
ေက်းဇူးေတာ္ ေကာင္းႀကီးမ်ား ေရတြက္လုိ႔
ေၾကြးေၾကာ္စုိ႔ လာ လာ လာ ဟာေလလုယာ
ေၾကြးေၾကာ္ အဖဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.