သံသယႀကိဳး

>>>Download

VERSE 1
ေလၿငိမ္စဥ္ ကမ္းရဲ႕တစ္ဘက္ကုိ ကူးမရႏုိင္
အုိင္လယ္မွာ ရပ္လ်က္ အေမာေျဖေနတုန္း
ရီေ၀၀ုိးတ၀ါး အုိင္ေရျပင္ေပၚ
ကုိယ္ေတာ္ စက္ေတာ္ျဖန္႔ရင္း ၾကြလုိ႔လာေလသည္

VERSE 2
နာရီသံ သံုးခ်က္တီးခ်ိန္လင္းလုမွာ
အိုင္လယ္မွာ ေၾကာက္လန္႔ ဖုတ္တေစၧေလလား
ဆူကာဟစ္ေအာ္ ကုိယ္ေတာ္ၾကားလုိ႔
ငါပင္ျဖစ္သည္ တည္ေသာစိတ္ ရွိေစၾကေလာ့

CHORUS
ခ်စ္တဲ့အရွင္ ေပတ႐ုပါ လွမ္းလာမယ္ခြင့္ေတာင္းကာ လွမ္းသြားစဥ္
ဒီလႈိင္းလံုးေတြ ေၾကာက္လန္႔လုိ႔ နစ္ျမဳပ္ဆဲမွာ ကုိယ္ေတာ္ကယ္မပါ
လက္ဆြဲလုိ႔ ေရြးႏႈတ္ခဲ့သူ ကယ္တင္ရွင္ကုိ
သံသယနဲ႔ ဖုတ္တေစၧပါ လြဲမွားစြာ မွတ္ထင္
ယံုၾကည္ျခင္းအရာမွာ အားနည္းစဥ္
သံသယရဲ႕ႀကိဳး အလြတ္႐ုန္းေအာင္ မျဖစ္ႏုိင္လုိ႔
ကုိယ္ေတာ္မစ ကယ္ေတာ္မူပါ
ရင္ဆုိင္ဒုကၡလႈိင္းေတြ အင္အားျပင္းထန္လြန္းၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.