ခံစားရ


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE
ခံစားရ ဆုေက်းဇူးေကာင္းႀကီးမဂၤလာ
ေရတြက္လုိ႔ ခ်ီးမြမ္းကာ သီဆုိမည္
အသက္ေမြးေလာက္ေသာ အစာကုိ ေန႔ရက္စဥ္တုိင္း
ေပးသနားေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္သည္

CHORUS
သာယာေသာ ျမစ္နားသုိ႔ လမ္းျပခဲ့ၿပီ
စိမ္းလန္းေသာအရပ္၌ အိပ္ေစမူၿပီ
ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈအေပါင္းတုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီ
ေက်းဇူးေတာ္ကာလ၏ ေန႔ရက္မ်ား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.