၀န္ေလးသူမ်ားသခင့္ထံ

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1
ထင္ျမင္သလုိ ဘ၀က ျဖစ္မလာခ်ိန္
မေနႏုိင္ေအာင္ ႏွလံုးသားမ်ား ကၽြမ္းေလာင္
အိပ္မက္ကေလးမ်ား ေလဟုန္မွာ လြင့္ျပယ္
ငုိေၾကြးမ်က္ရည္ မ်ားစြာ စီးေနတယ္

VERSE 2
ကံၾကမၼာကုိ အျပစ္ဖြဲ႕ရမွာလား
ေျဖႏုိင္စရာ ငါ့အတြက္ ကင္းမဲ့ေန
ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ား ဘယ္ဆီမွာလဲကြယ္
ငါ့ဘ၀ ဘယ္သူက စာနာမွာလဲ

CHORUS
၀န္ေတြေလးသူမ်ား လာပါ သခင့္ထံပါး
ကယ္တင္မယ့္ သင့္ရဲ႕ အျဖည့္ခံဘ၀ေလးအား
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြနဲ႔ ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြအား
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ လာသူတုိင္းကုိ(အတြက္) ေပးေနၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.