သင္မသိေပမယ့္


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
အျပစ္သံသရာ ၀ဲဂယက္ထဲက
သင့္ကုိ ကယ္တင္ေပးမယ့္သူရွိတယ္
ကယ္တင္ခ်င္ေသာသူကုိ သင္က မသိေသာ္လည္း
သင့္ကုိ ခ်စ္လုိ႔ေနတယ္

VERSE 2
သင့္၀ိညာဥ္ ႏွလံုးသားေလးကုိ
ဖြင့္၀င္ရန္ အၿမဲ တံခါးလာေခါက္တဲ့သူ
သာယာၿငိမ္သက္ျခင္းရယ္ ထာ၀ရအသက္ကုိေပးမယ့္
ထုိသူကုိ သင္ သိရဲ႕လား

CHORUS
အေမွာင္ထဲက သင့္ရဲ႕ဘ၀ ကယ္တင္ခ်င္လုိ႔ အလင္းေပးလိမ့္မယ္
ထာ၀ရအသက္ သူေပးလိမ့္မယ္ အဖုိးအခ မယူပါဘူးကြယ္
(သင္မသိေပမယ့္ အစဥ္ရွိေနတဲ့သူ)
သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္

VERSE 3
အေသြးအေရာင္ရယ္ မခြဲျခားတဲ့သူ
အသက္အေသခံရင္း စြန္႔ကာ ခ်စ္တဲ့သူ
ဘယ္ခါမကုန္တဲ့ေမတၱာ သင္က မသိေသာ္လည္း
သင့္အနားမွာ အၿမဲရွိေနတယ္

VERSE 4
သင့္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအားလံုးကုိ
ျပည့္စံုေအာင္ လမ္းျပလုိ႔ ေပးလိမ့္မယ္
ေခၚသံကုိ ၾကားခဲ့ရင္ အမွန္လွမ္းခဲ့ပါ သခင့္ဆီ
သူအေသခံတာ သင့္အတြက္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.