ေရွ႕ေတာ္မွာကုိးကြယ္စဥ္

>>>Download [က်င္လ်န္းမံု]

>>>Download [Joseph Deih Lian]

ေတးေရး - David Kim Pau
ေတးဆုိ  - Deih Lian (အစဥ္ခ်ီးမြမ္း)
              က်င္လ်န္းမံု (သခင့္ရဲ႕အနား)


Key: B
Intro: B B/Eb E Gb B

VERSE
              B              Ebm
ကုိယ္ေတာ္ကို ကိုးကြယ္ပါ၏
        E          Gb             B
စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးကြယ္ပါ၏
              B             Ebm
ကုိယ္ေတာ္ကို  ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္
              E       Gb           B
အထံေတာ္မွာ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္စဥ္

CHORUS
           Abm        Gb         E / B / E
(၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းၾကြေတာ္မူပါ)
            Abm     Gb     B
ေရွ႕ေတာ္မွာ ကိုးကြယ္စဥ္ခါ

(မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲ ေနေစမူပါ)
ေရွ႕ေတာ္မွာ ကိုးကြယ္စဥ္ခါ

Solo: Abm Gb E Abm Gb B Abm Gbm E Gbm Gb B

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.