လမ္းျပမူၿပီ

>>>Download

VERSE 1
ေလာကေျမမွာ လႈပ္ရွားခ်ိန္ ထပ္ဆင့္အမွားမ်ား ႀကံဳခဲ့ရၿပီ
(၀မ္းနည္း စိတ္ပ်က္မေနနဲ႔ကြယ္ သင့္အတြက္ ကယ္တင္ရွင္ရယ္
 ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကုိ သူေပးအပ္လုိက္ၿပီ ေရး
 ခြင့္လႊတ္ေနတယ္ အျပစ္သားမ်ား အမွားကုိေလ)

CHORUS
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းေတြ            (ကယ္တင္ျခင္းေပးခဲ့ၿပီ)
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျပည့္ၿပီ           (လမ္းျပအတူေလွ်ာက္ျခင္းေတြ)
၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္သက္ျခင္းေပးသူ
ေသြးေဆာင္ခဲ့ေလၿပီ           (ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလမ္းသုိ႔သာ)
သမၼာတရားလမ္းကုိ           (သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္)
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အသက္တာ လမ္းျပမူၿပီ

VERSE 2
စီးဆင္းေနတဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေသြ႕ေျခာက္ေနခဲ့လည္း
(ခမ္းေျခာက္လုိ႔မသြားႏုိင္ခဲ့ပါ သူ႕ေမတၱာ မဟာ
 သူေပးေနတဲ့ ထာ၀ရအသက္စမ္းေရ မကုန္ႏုိင္
 စီးဆင္းေစပါ အုိ ေသြ႕ေျခာက္ လြင္ျပင္ဆီ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.