အျမင့္ျမတ္ဆံုး

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1
ယံုၾကည္ႏုိင္စရာ လမ္းေဟာင္းေလးထဲ ဘယ္မွာ အဆံုးသတ္ရမွာလဲ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား မရွိတဲ့ ဘ၀ထဲ ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္အနားရွိေနလား
ကယ္တင္မူ ေတာင္းေလွ်ာက္မိလည္း အဖက နားေညာင္းခဲ့တာပဲ
ဘယ္သူ သူ႕ေလာက္ခ်စ္တတ္ခဲ့သလဲ ဘုရားရွင္တစ္ပါးသာ အျမင့္ျမတ္ဆံုး

CHORUS
ေပးသနားခဲ့ၿပီ ဒုိ႔အျပစ္မ်ား လြတ္ဖုိ႔ရန္
လမ္းျပၿပီ ကၽြႏ္ုပ္အေမွာင္လမ္း လြတ္ဖုိ႔ရန္
ယံုၾကည္ျခင္းမ်ား မွားယြင္းတာေတြရွိခဲ့လည္း
ကုိယ္ေတာ္ ကယ္တင္ၿပီ
ဟုိး ဘုရားရွင္တစ္ပါးတည္း သူသာ ျမင့္ျမတ္သူ

VERSE 2
ဘယ္လုိအခ်ိန္မဆုိ ဒူးေထာက္ၾကည့္လုိက္ သူသာ ေဖးမခဲ့သူပဲ
ဘယ္တုန္းမွ မျပတ္တဲ့အခ်စ္နဲ႔ သူဟာ ဒုိ႔အနားရွိေနဆဲ
သူဟာဘယ္လုိ အေသြးနဲ႔ရင္းလဲ ျပန္လည္ေတြးၾကည့္လုိက္ပါဦး
ဘယ္လုိ အေသြးနဲ႔ေရြးယူခဲ့သလဲ အျမင့္ျမတ္ဆံုးဟာ အဖဘုရားပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.