ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္

>>>Download

သတင္းေကာင္းေလးေပါ့ Yeah
လူေတြကုိ ကယ္တင္ရန္ ထုိသူရွိတယ္
လူေတြကုိ ကယ္တင္ရန္ ထုိသူရွိခဲ့

VERSE 1
ႏွလံုးသားအုပ္စုိးျခင္းျပဳပါ ၀င္ရန္ ခြင့္ေပး
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္
ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာစိတ္ကုိ ျပင္ဆင္ရန္လည္း
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္း ေျဖာင့္မတ္
ႏူးညံ့ေသာအရွင္ အမွန္ပင္ျဖစ္၏
လူေတြကုိ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ၾကင္နာခ်စ္ခဲ့
အိမ္ေတာ္မွာ ဒုိ႔ရဲ႕အျပစ္အတြက္
ခစားလ်က္ အစဥ္ဆုေတာင္းၿမဲ
ကူညီကာေျဖရွင္းေပး ထုိသူ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္

VERSE 2
ေျဖာင့္မတ္သန္႔ရွင္းျခင္းဘ၀ကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔
ယံုလုိက္ ခရစ္ေတာ္
လုိတာေတြ အားလံုး ျပည့္စံုေစရန္အတြက္လည္း
ယံုလုိက္ ခရစ္ေတာ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.