သခင့္ရဲ႕အနား

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ  - စံပီး

CHORUS
ကၽြႏ္ုပ္ မစံုလင္တာကုိ သိလ်က္နဲ႔
အဖ ကိုယ္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ အသံုးျပဳတယ္
နားမလည္ႏုိင္ေသာ္လည္း ခ်ီးမြမ္းမယ္ အရာရာေတြတုိင္းအတြက္
ကၽြႏ္ုပ္ကုိေလ သူအရင္ ေရြးႏႈတ္တယ္
အသက္တာေတြ အကုန္ျပန္ေပးဆပ္မယ္
တျခားဘာေတြမွ အစားထုိးမရပါ
သခင့္ရဲ႕အနား အၿမဲ နီးေစမူပါ

VERSE 1
ဘ၀ ကႏၱာရထဲက ေျခာက္ေသြ႕သစ္ပင္အလား
သခင့္အား ေတာင့္တေန
အၿမဲ မစံုလင္မႈမ်ားအတြက္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေရွ႕မွာ
၀င္လာဖုိ႔ မရဲလည္း

VERSE 2
ဘ၀ ကႏၱာရထဲက ေျခာက္ေသြ႕သစ္ပင္အလား
သခင့္အား ေတာင့္တေန
အဖ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေဘးနား ေနခ်င္သူတစ္ေယာက္ပါ
ဆာေလာင္ ငုိေၾကြးရင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.