နီးနီးသာက်န္

>>>Download

VERSE 1
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ တုိ႔အနာဂတ္ ေရာင္စံုထည္၀ါ လွပ တုိ႔ကမၻာႀကီး
ေအးခ်မ္းလွတဲ့ သခင့္ရဲ႕ အရိပ္ထဲက
႐ုန္းထြက္ဖုိ႔အတြက္ ဘုရားရွင္ အလုိမရွိပါ

VERSE 2
သမၼာသတိနဲ႔ အသက္ရွင္ကာ စာတန္ရန္စြယ္ တုိက္ခုိက္တြန္းလွန္ပါ
ဆံုး႐ႈံးျခင္းသုိ႔ေရာက္မယ့္ ဒီအတၱ
ဘာတြက္ေၾကာင့္မ်ားနဲ႔ အစဥ္ ခြင့္ျပဳေစမွာ

CHORUS
ေရႊခါနန္က နီးနီးမွာပါ အုိ သိမ္းပုိက္ရမယ့္အေၾကာင္းေလး မေမ့ဖုိ႔ရန္
အျမန္လွမ္းစုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ သိမ္းစုိ႔
ဘုရားျမတ္ရဲ႕ ကတိစကားေတြ မေမ့ဖုိ႔
ေအာင္ျမင္ခ်ိန္ဟာ နီးနီးမွာပါ ဆြတ္ခူးဖုိ႔ရန္အတြက္ လမ္းျပတဲ့ သခင္ဟာ
အစြန္းေရာက္တဲ့ ဒီအတၱစိတ္ထားစြန္႔ပစ္
သင့္ရဲ႕ ေရွ႕ဆက္လမ္းကုိ အစဥ္ ညႊန္ျပမယ္
သြားမယ့္ခရီးဟာေလ နီးနီးသာက်န္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.