ထာ၀ရတုိင္

>>>Download

VERSE 1
ငယ္ရြယ္အခ်ိန္ကစ ယေန႔ထိတုိင္ ပုိ႔ေဆာင္လမ္းျပလုိ႔ေနတယ္
ယံုၾကည္ရာ သမၼာတရားလမ္းခရီးေလးကုိ ေန႔စဥ္ အၿမဲေသြးေဆာင္ေန
ေရွ႕ဆက္မယ့္ ဘ၀ခရီးလမ္း ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ပုိင္သေန
ခ်ီးမြမ္းရင္း အပ္ႏွံပါ

VERSE 2
ပုိင္ဆုိင္ရာ ဆုေက်းဇူးေတြ အသံုးျပဳကာ သခင့္အတြက္ေပးဆပ္လုပ္ေဆာင္ကာ
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သခင္ရဲ႕အမႈေတာ္ထမ္းရြက္ကာ ဒုိ႔ေတြ တတ္စြမ္းသမွ်ပါ၀င္
ဆုလဒ္နဲ႔ သရဖူမ်ားကုိ သုိထားတယ္
အက်ဳိးမဲ့ မျဖစ္ေစဘူး

CHORUS 1
အခ်ိန္တန္လွ်င္ အသီးမ်ားလည္း သီးလိမ့္မယ္ သင့္ဘ၀မွာ
ေအာင္ျမင္ေစမယ္ ႏႈတ္ကပတ္ သမၼာက်မ္းစာ
ဘ၀ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ သခင္နဲ႔အတူ
အစဥ္အတုိင္း ႀကီးထြားေစပါ

VERSE 3
ႀကံဳလာမယ့္ အခက္အခဲနဲ႔ မုန္တုိင္းၾကမ္းေတြ ဘ၀မွာ အၿမဲပဲ ေတြ႕ႏုိင္တယ္
ယံုၾကည္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြျပည့္ဖုိ႔ကုိ အၿမဲသာ ဆုေတာင္းအားယူကာ
ေရွ႕ဆက္မယ့္ အနာဂတ္လမ္း ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံပါးမွာ
ဆက္ကပ္လုိ႔အသက္ရွင္ပါ

CHORUS 2
ရင္ဆုိင္ပါ ရဲရင့္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ေျခလွမ္းတုိင္းမွာ
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ လမ္းျပေန ထာ၀ရတုိင္
ဇာတိစိတ္ အေတြးမ်ားကုိ ေဘးသုိ႔ဖယ္
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း လမ္းဆံုးတုိုင္ကြယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.