တည္ၿမဲျခင္း


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
အခ်ိန္နာရီဟာ မတည္ၿမဲသလုိ ရာသီေတြဟာ အစဥ္ေျပာင္းလဲ
စုိေျပစိမ္းလန္းျခင္းနဲ႔ ႏွလံုးသားသက္ေသ အရြယ္ေတြလြန္ခဲ့ရွာ
ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ရာ ကေလးေလးဘ၀ ေနာက္တစ္ေခါက္မရႏုိင္ဘူး
အေရာင္ျပယ္ကာ တျဖည္းျဖည္း ႏြမ္းပါးေန

VERSE 2
ၾကယ္စင္ေတြဟာ ေၾကြက်သလုိ တိမ္လႊာေတြဟာ ေရြ႕လ်ားေန
အျပာေရာင္မုိးသားေအာက္က ခရီးသြားဧည့္သည္ ရွာေဖြလႈပ္ရွားေန
ကမၻာေျမသာယာစုိေျပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးစားေဆာက္တည္ရင္း
အခ်ိန္ေတြ မလြန္ခင္ ေလာကအလွသစ္ဆင္

CHORUS
တည္ၿမဲျခင္း ေမတၱာနဲ႔ မတည္ၿမဲေသာ ေလာကကမၻာ
ကယ္တင္ရွင္ရဲ႕ အတုမဲ့ေမတၱာ ထာ၀စဥ္စီးဆင္းသက္၀င္ေန
တည္ၿမဲျခင္းေမတၱာနဲ႔ လူသားမ်ား အားလံုးကုိ
ျဖဴစင္စြာနဲ႔ အသက္စြန္႔ခ်စ္ကာ လူေတြ ေရြးႏႈတ္လုိ႔ကယ္တင္
ကယ္တင္ရွင္သာလွ်င္ တည္ၿမဲျခင္း

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.